سرعت سرویسمدت زمان ترافیک بین الملل (g)قیمت سرویس خرید سرویس
128kb
یک ماهه
2G
75.000تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
یک ماهه
4G
135.000تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
یک ماهه
6G
187.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
سه ماهه
6G
225.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
سه ماهه
12G
381.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
سه ماهه
18G
505.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
شش ماهه
12G
450.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
شش ماهه
24G
730.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
شش ماهه
36G
946.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
دوازده ماهه
24G
900.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
دوازده ماهه
48G
1.396.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
128kb
دوازده ماهه
48G
1.774.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
یک ماهه
2G
85.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
یک ماهه
4G
145.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
سه ماهه
6G
255.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
سه ماهه
12G
411.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
سه ماهه
18G
535.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
شش ماهه
12G
510.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
شش ماهه
24G
790.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
شش ماهه
36G
1.006.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
دوازده ماهه
24G
1.020.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
دوازده ماهه
48G
1.516.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
256kb
دوازده ماهه
72G
1.894.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
یک ماهه
2G
100.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
یک ماهه
4G
160.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
یک ماهه
6G
212.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
یک ماهه
8G
256.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
سه ماهه
6G
300.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
سه ماهه
12G
456.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
سه ماهه
18G
580.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
سه ماهه
24G
688.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
شش ماهه
12G
600.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
شش ماهه
24G
880.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
شش ماهه
36G
1.096.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
شش ماهه
48G
1.249.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
دوازده ماهه
24G
1.200.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
دوازده ماهه
48G
1.696.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
دوازده ماهه
72G
2.074.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
512kb
دوازده ماهه
96G
2.434.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
یک ماهه
2G
120.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
یک ماهه
4G
180.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
یک ماهه
6G
232.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
یک ماهه
8G
276.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
سه ماهه
6G
360.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
سه ماهه
12G
516.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
سه ماهه
18G
640.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
سه ماهه
24G
748.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
شش ماهه
12G
720.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
شش ماهه
24G
1.000.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
شش ماهه
36G
1.216.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
شش ماهه
48G
1.414.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
دوازده ماهه
24G
1.440.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
دوازده ماهه
48G
1.936.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
دوازده ماهه
72G
2.314.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
1M
دوازده ماهه
96G
2.674.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
یک ماهه
2G
140.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
یک ماهه
4G
200.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
یک ماهه
6G
252.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
یک ماهه
8G
296.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
سه ماهه
6G
420.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
سه ماهه
12G
576.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
سه ماهه
18G
700.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
سه ماهه
24G
808.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
شش ماهه
12G
840.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
شش ماهه
24G
1.200.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
شش ماهه
36G
1.336.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
شش ماهه
48G
1.534.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
دوازده ماهه
24G
1.680.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
دوازده ماهه
48G
2.176.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
دوازده ماهه
72G
2.554.000 تومان
برای خرید کلیک کنید
2M
دوازده ماهه
96G
2.914.000 تومان
برای خرید کلیک کنید