• آموزش بیش از 30 نفر در پروژه های مختلف در کارخانه تولیدکنندگان
  • انجام بیش از 30 تست پذیرش کارخانه (FAT)
  • آموزش نرم افزار Radio Manager2 که برای راه‌اندازی بیسیم‌های Sepura استفاده می‌شود
  • آموزش زیر ساخت Rohill
  • آموزش زیرساخت Teltronic
  • آموزش زیرساخت Etelm
  • آموزش زیرساخت BHE