• تعمیر بیش از 450 بیسیم دستی در ایران
  • تعمیر بیش از 4005 بیسیم دستی STP8X با ارسال آن‌ها به کارخانه
  • تعمیر بیش از 20 بیسیم خودرویی در ایران