• تأمین تجهیزات
  • نصب و راه اندازی،  آزمایش و تحویل پروژه