• شرکت ارگ پیمانکار اصلی این پروژه بوده است.
  • تامین انواع رادیو ترمینال‌های دستی، لوازم جانبی و نرم افزارهای مرتبط
  • تأمین پوشش رادیویی تونلی با استفاده از تقویت‌کننده‌های فیبر نوری
  • آموزش کامل زیرساخت‌های مربوطه