• مهندسی و طراحی شبکه TETRA و بررسی پوشش ایستگاه‌ها و تونل‌ها
  • محاسبات بودجه لینک در طراحی پروژه
  • بررسی و شبیه‌سازی پوشش RF
  • برنامه ریزی و تهیه فرکانس
  • برنامه شماره گذاری رادیوها و اسناد مهندسی
  • تأمین تجهیزات زیرساخت و بیسیم‌های دستی و قطاری
  • تهیه بیسیم‌های دستی و ثابت Sepura
  • تهیه سیستم تکرار کننده فیبر نوری با 4 واحد Master Repeater و 15 واحد Slave Repeater
  • نصب کامل تجهیزات و لوازم جانبی
  • راه اندازی و آزمایش پوشش در کلیه ایستگاه‌ها و تونل‌ها