• تهیه 505 بیسیم دستی STP8X در فاز اول و 300 بیسیم دستی STP8X در فاز دوم
  • خدمات پس از فروش