پیمانکار اصلی این پروژه شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران بوده است.

  • تأمین تجهیزات
  • آزمایش‌های مربوط و تحویل اجناس
  • تهیه اسناد مهندسی